Wil je een speelterrein, park, schoolspeelplaats (her)inrichten?

PICTO-PLAY

[Voor inrichting van speelterreinen, pleinen, parken]

Picto-Play is een methodiek om kinderen en jongeren publieke ruimte te laten ontwerpen. Het is makkelijk hanteerbaar en gratis beschikbaar (enkel voor niet-commerciële toepassingen).

Download de gratis picto-play catalogus  en ga onmiddellijk aan de slag.  De bijhorende handleiding zet je op weg om je inspraaksessie goed op te bouwen en het maximum te halen uit deze tool.

Download de handleiding en het iconenboekje.

PIC2SCHOOL

[Voor de (her)inrichting van schoolspeelplaatsen]

Heb je plannen om de speelplaats groener, speelser en avontuurlijker te maken? Met Pic2School laat je leerlingen, ouders en leerkrachten mee nadenken en ontwerpen.  De Pic2School is een inspraaktool die inspireert, concrete ideeën aanreikt en jong en oud helpt om ruimtelijk te denken, voorbij de speeltoestellen.

Download de handleiding en het iconenboekje.

KINDEREN ALS FOTOGRAAF

Kinderen gaan in kleine groepjes aan de slag met een fototoestel. Ze krijgen de opdracht om een beperkt aantal foto's te nemen van bijvoorbeeld de 'beste' of de 'slechtste' plekken. Deze techniek is het meest geschikt voor het detecteren van potenties en knelpunten in een groter projectgebied (bijv. groendomein, wijk, sportcentrum, ...) en wordt het best heel vroeg in het proces ingezet.

Download de fiche: kinderen als fotograaf

KEGELS PLAATSEN VOOR ZONERING

De kinderen krijgen verschillende kegels waarop figuren, woorden of iconen zijn aangebracht, die verwijzen naar activiteiten of ruimtelijke oplossingen. De kegels worden gebruikt om tot een zonering te komen en tot een programma per zone.

Download kegels plaatsen voor zonering

PLAN UITZETTEN OP HET TERREIN

Plannen worden concreter wanneer ze op het terrein worden aangeduid en ter plaatse worden gevisualiseerd met kegels, wit-rode linten, houten planken, paaltjes... Op die manier kunnen dimensies, afstanden, volumes, hoogtes, breedtes en lengtes het best begrepen en 'aangevoeld' worden.

Download plan uitzetten op terrein

Collages maken

Kinderen maken een conceptschets en illustreren hun programma van eisen met iconen en referentiebeelden. Dit kan op een kaart gedaan worden of foto's van de bestaande toestand. Een collage maken kan als individuele opdracht worden opgevat, maar het is interessanter om er een groepsopdracht van te maken om op die manier gesprekken en discussie op gang te brengen.

Download fiche collages maken

BUITENMAQUETTES MAKEN

Kinderen maken maquettes ter plaatse. Ze doen dit met natuurlijke materialen die op de site zelf worden verzameld, aangevuld met materiaal van de begeleiders (stokjes, touwtjes, keien...). Deze techniek is een manier om na te denken over een ruimte, om noden en wensen van kinderen te detecteren en om ontwerpideeën te verzamelen.

De keuze voor natuurlijke materialen weerspiegelt de intentie om ook in het ontwerp met natuurlijke materialen, organische vormen en 'speelnatuur' te werken.-

Download fiche buitenmaquettes

BINNENMAQUETTES

Kinderen maken maquettes met materialen die door de begeleiders worden voorzien.Anders dan bij 'buitenmaquettes met natuurlijke materialen' vindt een sessie plaats in een binnensetting. In zo'n context kan de nadruk meer op afwerking liggen. Een mooi en goed doordacht eindproduct is hier meer haalbaar dan buiten.

Download fiche Binnenmaquettes

Geleide wandeling

De ontwerpers, projectleider of beleidsverantwoordelijken wandelen door het projectgebied en leggen hun ontwerpideeën of plannen ter plaatse uit, aan de hand van kaartmateriaal, perspectieftekeningen, sfeerschetsen etc.

Deze techniek kan toegepast worden in de fases van toetsing van een voorontwerp of ontwerp. Bij voorkeur gebeurt dit in de vroege ontwerpfase, wanneer er nog geen afgewerkt plan is, maar wel ontwerpconcepten, eerste schetsen of ontwerpideeën.

Downloald fiche geleide wandeling

Gooisspel, hengelen, ren je rot

In een feestelijke context waar veel andere dingen te beleven vallen (bijv. wijkfeest, jeugdbeweging, schoolfeest, buitenspeeldag...) is het een uitdaging om kinderen warm te maken voor een inspraaksessie. In dat geval doen technieken geïnspireerd op de traditie van volksspelen het nog steeds goed.Aan deze doe-activiteit kunnen korte inhoudelijke gesprekjes worden gekoppeld zoals het evalueren van plekken en prioriteiten toekennen aan ontwerpideeën.

Download fiche Gooispel, henegelen en ren je rotI

Stemrondes

'Stemrondes' zijn een techniek om kinderen prioriteiten te laten toekennen. Deze techniek kan gebruikt worden bij de prioriteitsbepaling van ruimtelijke noden en wensen of het aftoetsen van voorlopige ontwerpideeën.

Download fiche stemrondes

Winkelcatalogus

Bij deze techniek kunnen kinderen voorzieningen of ruimtelijke ingrepen kiezen uit een 'catalogus'. Door er verschillende prijzen op te plakken, wordt kiezen minder vrijblijvend. Het principe 'kiezen is verliezen' dwingt kinderen tot nadenken en zorgvuldige afweging. De techniek kan daarom verhelderende discussies uitlokken.De 'winkelcatalogus' is een techniek om kinderen prioriteiten te laten toekennen bij opmaak van een programma van eisen of bij toetsing van elementen uit een (voor)ontwerp.

Download fiche winkelcatalogus

Terreinobservaties en veldinterviews

Bij deze techniek ga je als een onderzoeker te werk. Men kan bijvoorbeeld enige tijd op het terrein verblijven om gebruikers (kinderen en volwassenen) te observeren en eventueel informele gesprekjes aan te knopen met toevallige bezoekers.Terreinobservaties en veldinterviews kunnen op elk moment in het beleidsproces plaatsvinden. 

Download Terreinobservaties en veldinterviews