Onze missie & visie

Samen met kinderen en jongeren bouwen aan ruimte in de samenleving.

ONZE KRACHT

Kinderen, tieners en jongeren hebben recht op een volwaardige plek in de samenleving. Om fysieke en mentale ruimte voor hen te creëren, gaat Kind & Samenleving samen met hen aan de slag. Zo verrijken we het beleid van overheden en organisaties. Kinderen en jongeren zijn onze drijfveer en inspiratie. Bruggen bouwen, over beleidsdomeinen heen, is onze kracht.

ONZE EXPERTISE

Inspraak met kinderen en jongeren én een onderzoeksmatige aanpak zijn de rode draad in ons werk. Kind & Samenleving stelt enkele kernthema’s centraal, waarin wij een duidelijke expertise dragen.

  • Kansen om te spelen, bewegen en te chillen verhogen
  • Verbeteren van de publieke en gedeelde ruimte voor kinderen en jongeren
  • Werken aan kindvriendelijke buurten en woonomgevingen
  • Autonome mobiliteit van kinderen en jongeren mogelijk maken
  • Kinderen en jongeren zelf hun (vrije) tijd vorm laten geven
       
  • Inspraak en participatie van kinderen en jongeren in het (boven)lokaal beleid
  • Het leven van kinderen beter in beeld krijgen door middel van belevingsonderzoek

ONZE PIJLERS

Gelijkwaardigheid

Kinderen zijn evenwaardige partners in de samenleving. Wij benaderen hen dan ook op die manier. We baseren ons hierbij op het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

We duiken onder in de leefwereld van kinderen en jongeren, en kijken en luisteren met een oprechte blik. We willen hun leefwereld leren kennen en van binnenuit begrijpen. In de praktijk hebben we vaak extra aandacht voor kinderen in zwakkere posities, of voor wie ons werk extra meerwaarde kan hebben.

Deskundigheid

Kind & Samenleving geeft gestalte aan zijn kernthema’s vanuit een multidisciplinair en ervaren team. We combineren sociale, creatieve en ruimtelijke achtergronden om onze expertise te schragen.

Elke vraag geeft nieuwe inzichten. We vertrekken hierbij van de lokale realiteit en zoeken welke aanpak het beste past bij de opdracht. We doen dit in co-creatie. Bij elke opdracht werken we op maat om de kwaliteit te garanderen. Op deze manier blijven we onze aanpak vernieuwen. We leveren kwaliteitsvol werk, dat bovendien onmiddellijk concreet toepasbaar is.

Bruggen bouwen

Kind & Samenleving is nadrukkelijk een bruggenbouwer. We betrekken kinderen en jongeren actief bij projecten van een stad, gemeente, overheden en organisaties en versterken hun stem via inspraak. Kinderen zijn de basis van onze expertise, en de inzichten die we met hen verwerven, vertalen we naar beleidsmakers, naar organisaties en naar de samenleving. Omdat volwassenen voor hen het verschil kunnen maken.

Daarnaast bouwen we ook bruggen tussen beleidsdomeinen. We leggen linken tussen de verschillende diensten en stimuleren hen om met de blik van kinderen te kijken naar thema’s die de jeugd aanbelangen. We stimuleren de communicatie tussen diensten om zo een bredere gedragenheid te creëren.

Innoveren

We beseffen dat kinderen en jongeren opgroeien in boeiende, diverse en complexe tijden. Daarom hebben we oog voor verschillen in culturele en socio-economische achtergrond alsook in woonomgevingen, en blijven we werken aan onze methodologie om kinderen en jongeren vanuit hun leefwereld bij ons onderzoek te betrekken. Bovendien reikt hun leefwereld verder dan ooit: die strekt zich als het ware uit van de voordeur tot de wijde wereld. We hebben dan ook aandacht voor internationale inzichten, en houden de ogen open voor wat er in de onderzoekswereld rond kinderen en jongeren beweegt.

ONZE BOUWSTENEN

Om deze thema’s samen met kinderen en jongeren uit te werken, bouwt Kind & Samenleving voortdurend aan nieuwe onderzoeksmethodes. Zo kunnen we de beleving van kinderen en jongeren optimaal begrijpen en hun perspectieven correct vertalen naar het beleid en de praktijk.

Daarbij werken we rond vier pijlers: onderzoeken, adviseren, delen en creëren.

Onderzoeken

We ontwikkelen expertise door verschillende vormen van actieonderzoek: participatieprojecten, belevingsonderzoek en andere methodieken: co-creatie, focusgroepen, interviews, …

Adviseren

Uit onderzoek en praktijk halen we concrete aanbevelingen voor beleidsmakers in steden en gemeenten of op het bovenlokale niveau. We dagen volwassenen en beleidsmakers uit om deze aanbevelingen concreet te maken. Kind & Samenleving is bovendien een huis van vertrouwen voor al wie op zoek is naar gedegen expertise over onze thema’s.

Delen

Als kennis- en expertisecentrum delen we de inzichten die we samen met kinderen en jongeren hebben verzameld graag met professionals en organisaties. Op die kennisverspreiding zetten we sterk in via vormingen, opleidingen, studiedagen en coaching, en met visueel en inhoudelijk sterke publicaties. Zo dagen we de samenleving uit om aan de slag te gaan.

Creëren

We creëren op maat: speelweefsel, tienerweefsel, belevingsonderzoek, ... We voeren onderzoeks- en expertiseopdrachten uit voor organisaties en besturen. Deze opdrachten zijn telkens gelinkt aan de sociale en fysieke ruimte van kinderen en jongeren. Hun participatie is wezenlijk bij al onze trajecten. 

Downloads

Onze missie & visie - leesversie
PDF ~ 152 Kb
Download
Presentatie Kind & Samenleving vzw
PDF ~ 11.66 Mb
Download