Pleidooi voor een integraal lokaal jeugdbeleid

Het lokale beleidsniveau staat dicht bij de leefwereld van kinderen, jongeren en jeugdwerk.
Voor Kind & Samenleving staan bij een kind- en jeugdvriendelijk lokaal beleid twee principes centraal: participatie en transversaal werken.

Participatie is essentieel

Binnen een kind- en jeugdvriendelijk beleid is participatie essentieel. Maar let wel: er bestaat geen standaardformule voor inspraak en participatie. Hoe u dit aanpakt, zal verschillen volgens de specifieke context en de beleidssystemen van het lokale bestuur enerzijds, en de lokale dynamiek bij kinderen, jongeren en jeugdwerk anderzijds.

Voor meer informatie over inspraak en participatie van kinderen en jongeren in het lokale beleid verwijzen we naar het onderdeel 'inspraak en participatie'.

Een integraal jeugdbeleid is transversaal

De visie van een 'integraal jeugdbeleid' is niet nieuw, maar blijft een permanente opgave voor lokale besturen. Nochtans leert de praktijk dat het effectief een verschil kan maken wanneer alle diensten en beleidsmakers, vanuit hun specifieke deskundigheid, samen nadenken over bepaalde thema's die met kinderen en jongeren te maken hebben. Via verschillende vormen van formeel en informeel overleg kan een 'lerend netwerk' ontstaan.

Om tot een integraal jeugdbeleid te komen, is het belangrijk te zoeken naar raakpunten binnen een breed veld van beleidsdomeinen: bijv. ruimte, sport, kinderopvang, onderwijs… Soms zijn er ook verrassende raakpunten te vinden binnen beleidsdomeinen die niet specifiek op kinderen of jongeren zijn gericht.

Enkele voorbeelden:

Meer lezen: