Speelweefsel

Een speelweefsel is een netwerk dat alle informele en formele (speel)plekken omvat, en de routes die deze plekken verbinden. Het concept gebruiken we om kwaliteitsvolle speelruimte en kindgerichte publieke ruimte te realiseren. Door kaarten te maken van de plekken en verbindingen die kinderen vaak gebruiken, wordt het perspectief van kinderen 'ruimtelijk vertaald'. Op die manier kunnen we het bestaande en het gewenste speelweefsel van een gebied uittekenen.

Een speelweefsel-concept omvat meerdere deelconcepten:

1. Een netwerk

speelweefsel fig 2

    Het netwerk van plekken en verbindingen die voor kinderen belangrijk zijn, omvat:

  • formele speelruimte: speelterreinen, speelbossen, jeugdsites,…
  • informele speel- en jeugdvoorzieningen: park, plein, sportcentrum,…
  • de verbindingen daartussen: woonstraten, trage wegen,…

2. Ruimtelijke gelaagdheid

speelweefsel fig 3

Het speelweefsel is een 'laag' of 'deelstructuur' die binnen andere planningslagen geïntegreerd wordt. We bestuderen de interne logica en samenhang van het speelweefsel en zoeken tegelijk naar verbindingen met andere ruimtelijke deelstructuren. Zo kunnen we een speelweefsel enten op de groenstructuur, de waterstructuur, de recreatieve structuur, de mobiliteitsstructuur, de handelsstructuur, enz.

3. Inspraak en participatie

speelweefsel fig 4

De meest betekenisvolle plekken van kinderen brengen we in kaart door kinderen (en hun ouders) te bevragen. Zeker voor de informele speelplekken is informatie van kinderen nodig. Ook een gewenst speelweefsel moet bij hen afgetoetst worden.

4. Betrekken van alle sleutelfiguren

speelweefsel fig 5

Bij de opmaak van een gewenst speelweefsel worden alle sleutelfiguren betrokken, uit alle beleidsdomeinen (ruimtelijke ordening, mobiliteit, welzijn, politie...) en zowel ambtenaren als politici.

Aan de slag 

Bestaand speelweefsel

speelweefsel fig 6

Bestaande speelruimten, informele speelruimten en belangrijke verbindingen worden in kaart gebracht.

Gewenst speelweefsel

speelweefsel fig 7

Het bestaande speelweefsel wordt verder uitgewerkt met gewenste ontwikkelingen en diverse acties.