Recht op inspraak in het Kinderrechtenverdrag

Het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind (IVRK) reikt juridische argumenten aan voor het betrekken van kinderen in de besluitvorming van overheden. Artikel 12 van het IVRK waarborgt het recht op participatie van kinderen. In juli 2009 verscheen een Algemeen Commentaar over dit belangrijke artikel (Wordbestand).

Een dergelijke General Comment is een gezaghebbende leidraad voor de interpretatie van het artikel in kwestie. Voor de lidstaten bevat een commentaar meer concrete aanbevelingen omtrent het in de praktijk brengen van de in het Verdrag gewaarborgde rechten.

De Algemene Commentaar bij Artikel 12 vult het ‘recht op participatie’ meer concreet in en brengt het in verband met andere kinderrechten. Het wijst erop dat participatie niet enkel gebeurt in formele structuren zoals kinderraden. De commentaar bevat onder meer ook opmerkelijke passages over kinderparticipatie bij planning en ontwerp van publieke voorzieningen.

Deze passages zijn dus zeer nuttig om de noodzaak aan inspraak en participatie juridisch te motiveren.