Naar een kind- en jeugdvriendelijk lokaal beleid

Het lokale beleidsniveau staat dicht bij de leefwereld van kinderen, jongeren en jeugdwerk.
Voor Kind & Samenleving staan bij een kind- en jeugdvriendelijk lokaal beleid twee principes centraal: nl. participatief en transversaal werken.

Een integraal jeugbeleid participatief uitbouwen

Binnen een kind- en jeugdvriendelijk beleid is participatie essentieel. Maar let wel: er is geen standaard-formule voor inspraak en participatie. Hoe je dit aanpakt, zal verschillen naargelang de specifieke context en beleidssystemen van het lokale bestuur enerzijds, en de lokale dynamiek bij kinderen, jongeren en jeugdwerk anderzijds.

Voor meer informatie over inspraak en participatie van kinderen en jongeren in het lokale beleid verwijzen we naar het onderdeel 'inspraak en participatie'.

Een integraal jeugdbeleid is transversaal

De visie van een 'integraal jeugdbeleid' is niet nieuw, maar blijft een permanente opgave voor lokale besturen. Nochtans leert de praktijk dat het effectief een verschil kan maken indien alle diensten en beleidsmakers, vanuit hun specifieke deskundigheid, gezamenlijk nadenken over bepaalde thema's die met kinderen en jongeren te maken hebben. Het perspectief van kinderen en jongeren kan daarin verrijkend en motiverend werken.

Via verschillende vormen van overleg (zowel informeel als formeel) kan een 'lerend netwerk' ontstaan. De hervormingen binnen BBC (Beleids- en BeheersCyclus) kunnen een aanleiding of instrument zijn om kind- en jeugdvriendelijkheid beter te verankeren in het beleid.

Om tot een integraal jeugdbeleid te komen, is het belangrijk te zoeken naar raakpunten binnen een breed veld van beleidsdomeinen: bijv. ruimte, sport, kinderopvang, onderwijs, …
Soms zijn er ook binnen beleidsdomeinen die niet specifiek op kinderen of jongeren zijn gericht, verrassende raakpunten te vinden met een kind- en jeugdbeleid.

Enkele voorbeelden:

Meer lezen: