PROJECTOPROEP: Compact inspraaktraject voor een concreet ruimtelijk project

Projectoproep Compact Inspraaktraject - Invulformulier
DOCX ~ 733 Kb
Download

Is in jouw stad of gemeente de (her)inrichting gepland van een buitenruimte die uitdrukkelijk van belang is voor kinderen of jongeren? Is een compact maar kwaliteitsvol inspraaktraject daar helemaal op zijn plaats? Dan komt deze projectoproep misschien als geroepen!

De deadline voor deze oproep is verstreken. Bedankt voor jullie interesse!

Waarom deze projectoproep?

Streef jij ernaar dat kinderen en jongeren een zichtbare impact hebben op het beleid in jouw stad of gemeente? Zijn er concrete ruimtelijke projecten op til waarbij de inzichten van kinderen en jongeren niet mogen ontbreken? Wil je deze inzichten capteren en omzetten in haalbare acties, en zoek je hiervoor begeleiding op maat?

Door kinderen en jongeren te betrekken bij een concrete ruimtelijke casus worden inzichten meteen tastbaar en kan het beleid ermee aan de slag. De (her)inrichting van een ruimte die rechtstreeks van belang is voor jeugd vormt een uitgelezen kans om de stem van kinderen en jongeren te laten doorwegen én te vertalen naar haalbare acties op het terrein. Het kan voor deze projectoproep gaan om een formeel speelterrein, een groene ruimte waar gespeeld kan worden, of een bespeelbare publieke ruimte die gericht is op ontmoeting.

Via deze projectoproep, die de steun krijgt van de Vlaamse overheid, biedt Kind & Samenleving een participatietraject aan waar je binnen de twee à drie weken waardevolle en bruikbare inzichten verkrijgt. Dankzij die beperkte doorlooptijd is er geen beleidsvertragend effect en de aanpak laat toe om de inspraak actiegericht in te zetten in het project.

Wie kan indienen?

Deze oproep richt zich tot gemeente- en provinciebesturen. Ook studie- en ontwerpbureaus, intercommunales, huisvestingsmaatschappijen, of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen indienen.

Wat haal je eruit als indiener?

 • Als indiener krijg je een tastbaar zicht op noden en behoeften van de doelgroep.
 • Afhankelijk van jouw keuze levert het participatietraject concrete ontwerpmatige ideeën (conceptschetsen) op voor de site, of een sterk onderbouwd dialoogmoment tussen beleidsmakers en kinderen/jongeren.
 • Je leert via deze casus hoe je een participatietraject zelf kunt aanpakken: van het scherpstellen van de vraagstelling over het uitvoeren van inspraaksessies tot het verwerken en naar het beleid vertalen van de resultaten. Met deze ervaringen en inzichten kan je dus later zelf aan de slag met participatie, bijvoorbeeld bij de opmaak van het gemeentelijk meerjarenplan.
 • Het traject is een instrument om dialoog op gang te brengen tussen de actoren van de verschillende beleidsdomeinen, en om te leren kijken door een jeugdbril.

Hoe verloopt een traject?

Startmoment

  Het traject begint met een startvergadering samen met betrokken actoren, en een terreinbezoek. Kind & Samenleving ontwikkelt op basis van het startmoment de inhoud en aanpak van de sessies.

  Het participatietraject

   Het participatietraject start zo snel mogelijk na het startmoment. Het bestaat uit drie inspraaksessies die binnen een termijn van 2 à 3 weken worden afgerond.

   Als indiener kan je kiezen uit twee mogelijke varianten die dezelfde prijs hebben: een dieptetraject (drie sessies met dezelfde groep kinderen/jongeren) en een breedtetraject (sessies met drie verschillende groepen kinderen/jongeren).

    Variant 1: Dieptetraject 

    In drie opeenvolgende sessies gaan we met dezelfde groep kinderen of jongeren aan de slag.

    Het eindresultaat van dit traject bestaat uit een afsluitend contactmoment waarbij kinderen en beleidsmakers met elkaar in dialoog gaan.

     Waarom kiezen voor een dieptetraject?

     • Dit traject maakt het mogelijk om dieper in te gaan op een concrete (speel)plek.
     • Kinderen en beleidsmakers gaan rechtstreeks met elkaar in dialoog. Dat levert waardevolle inzichten op, zowel voor de kinderen als voor de beleidsmakers. Diepgang van het participatieproces staat centraal.
     • Beperking: Er wordt slechts één welbepaalde groep kinderen/jongeren bevraagd.

     Variant 2: Breedtetraject

     We doorlopen drie inspraaksessies volgens eenzelfde opbouw maar in verkorte vorm. De sessies vinden plaats met drie verschillende groepen.

     Het eindresultaat van dit traject bestaat uit een ontwerpschets/praatplan met een ruimtelijke visie voor het terrein.

      Waarom kiezen voor een breedtetraject?

      • We bevragen en bereiken meerdere groepen kinderen/jongeren over eenzelfde plek/thematiek. Het traject bereikt dus een grotere en meer diverse groep kinderen of jongeren.
      • De uitkomst is een concrete ruimtelijke visie en ontwerpschets. Die kan dienen als basis voor verdere dialoog binnen de gemeente en uitwerking van de (speel)ruimte in een bestek.
      • Beperking: Dit is een minder intensief inspraaktraject. Per groep is de inspraak beperkter waardoor er minder uitgebreid in dialoog kan worden ingegaan op bepaalde cases/oplossingen.

      Prijs

      Dergelijk project kost in principe € 5.940. Door subsidies van de Vlaamse overheid betaal je binnen deze projectoproep 60% van de totaalprijs, zijnde € 3.560 (vrij van BTW).

      Praktische voorwaarden

       De indiener staat in voor de logistieke taken. Concreet betekent dit:

       • Praktisch organiseren van de startvergadering en het terreinbezoek met de sleutelactoren (diensten, schepenen, ontwerpers, …).
       • Praktisch organiseren van de 3 inspraaksessies (locatie, logistiek) en contacteren van de doelgroepen. Dit gebeurt in samenwerking met één of meerdere scholen. Elke groep bestaat uit minstens 8 kinderen en jongeren (tussen ca. 8-18 jaar). De sessies duren minimaal 2 uur.
       • Bijwonen van de inspraaksessies en inhoudelijk verslag nemen.
       • In geval van het dieptetraject: aanwezigheid van beleidsmakers garanderen op het afsluitend contactmoment. Inhoudelijk verslag nemen van dit contactmoment.

        Kind & Samenleving staat volledig in voor de inhoudelijke voorbereidingen en uitvoering van de inspraak.

        Selectiecriteria

        Wij selecteren vier projecten die het best scoren op onderstaande criteria. Indieners die verschillende criteria combineren, scoren hoger.

         1. Het gaat om een ruimtelijk project dat kinderen/jongeren rechtstreeks aanbelangt:

         • Een formeel speelterrein.
         • Een groene ruimte waar kan én mag gespeeld worden:
          • een buurtpark met speelruimte
          • een speelbos
          • een natuurspeelplek
         • Een ruimte met een belangrijke ontmoetingsfunctie, of met een gedeelte waar gespeeld kan worden:
          • de buitenruimte aan een sportsite
          • een buurtplein
          • een Hoppinpunt

         Het project bevindt zich in een zo vroeg mogelijk stadium, zodanig dat de impact van kinderen en jongeren maximaal is.

         2. Motivatie:

          Waarom is het project belangrijk voor kinderen/jongeren? Waarom wil de gemeente hier kinderen/jongeren bij betrekken?

          3. Garantie op deelnemers:

          De indiener garandeert dat de gemeente binnen een korte periode drie keer minimum acht kinderen of jongeren kan bijeenbrengen voor minimum 2 uren. (Hetzij dezelfde groep drie keer, hetzij drie verschillende groepen, naargelang het traject.)

          Dit moet aangetoond worden met een bevestigingsmail van een school of jeugdorganisatie.

          4. Timing:

          De inspraaksessies worden ingepland binnen een termijn van twee à drie opeenvolgende weken.

          Timing

          Het projectverloop ziet er als volgt uit:

          • Start inschrijvingen: 27 november 2023
          • Deadline indienen: 31 januari 2024

          Voor het indienen van het dossier moet gebruikt worden gemaakt van het invulformulier. Een formeel ondertekende intentieverklaring van de indiener én bewijs van engagement van school/scholen moeten worden bijgevoegd.

          • Bekendmaking geselecteerde projecten: ten laatste 15 februari 2024
          • Opstart projecten: vanaf 15 februari 2024
          • Afsluitend contactmoment: ten laatste november 2024.

          Verdere vragen? Kandidatuur indienen? Contacteer projectmedewerker Andreas De Mesmaeker.

          Met de steun van de Vlaamse overheid.