Projectoproep kindvriendelijke sociale huisvesting

Ontwerpoplossingen voor sociale huisvesting ontwikkelen samen met kinderen en tieners.

Op welke manier kunnen kinderen en/of tieners meedenken in een plannings- en ontwerpproces voor renovatie of nieuwbouw van sociale huisvesting? Hoe kan je tot kind- en jeugdvriendelijke sociale huisvesting komen? Met deze centrale vraag willen we participatieprojecten opzetten binnen de context van sociale huisvesting in een specifieke buurt. In 2021 voert Kind & Samenleving in vijf wijken een participatieproces uit met kinderen of tieners.

Stel u kandidaat met een concrete case: nl. een gepland project (renovatie of nieuwe ontwikkeling) in een buurt met een hoog aandeel sociale huisvesting. Binnen het project dienen er voldoende mogelijkheden te zijn om de publieke en semipublieke ruimte herin te richten. 

Deze projectoproep richt zich tot huisvestingsmaatschappijen, gemeentes of andere lokale actoren. We willen ook graag samenwerken met studie- en ontwerpbureaus én buurt- en wijkorganisaties die werken met kinderen en jongeren.

Dit traject wordt deels uitgewerkt met de steun van de Vlaamse overheid, afdeling jeugd.

Voor meer inhoudelijke informatie

Francis Vaningelgem - fvaningelgem@k-s.be - 0487 023 336 of Wouter Vanderstede - wvanderstede@k-s.be -0487 023 216

Dossier indienen

Oproep afgesloten 

Kandidaatstelling kan gebeuren tot en met 11 februari 2021 via dit invulformulier  op te sturen in pdf formaat naar info@k-s.be

DOELSTELLING

1. De leefwereld van kinderen en tieners integreren in de plannings- en ontwerpprocessen van sociale huisvestingsprojecten.

Kind & Samenleving onderzoekt samen met kinderen en/of tieners het gebruik en de beleving van de publieke en semipublieke ruimte in en rond de huisvesting. We vertrekken van analyse van sociale en ruimtelijke factoren én werken samen met kinderen en/of tieners aan plannings- en ontwerpoplossingen. Daarenboven willen we de ruimtelijke link leggen met de organisatie van de verschillende wooneenheden. De meerwaarde van een dergelijk traject is dat de leefwereld van kinderen of tieners wordt ingebracht binnen het plannings- en ontwerpproces. Dit moet het project verder inhoudelijke gestalte geven. Het hoofddoel is om de publieke en semipublieke ruimte rondom de huisvesting kindgerichter te realiseren. Dit traject resulteert dus in aanbevelingen, oplossingen en beleidsacties waarmee de betrokken gemeentebesturen en huisvestingsmaatschappijen aan de slag kunnen. Aan de hand van workshops met betrokken diensten integreren we de inzichten in het grotere geheel.

2. Boeiende projecten waar we een inspraaktraject kunnen inpassen.

Het inspraaktraject wordt op een kwalitatieve manier ingepast in lopende huisvestingsprojecten. De geselecteerde projecten kunnen divers van aard zijn.

Belangrijke vragen die gesteld moeten worden: Kan de leefwereld van kinderen en tieners ingebracht worden in dit project? Kunnen de resultaten gebruikt worden om het project inhoudelijk sterker te maken? Heeft het project voldoende inhoudelijke uitdagingen die van belang zijn voor kinderen en jongeren? Is het antwoord op deze vragen ‘ja’. Dan komt uw project mogelijk in aanmerking. We willen immers verder kijken dan het heraanleggen van speelruimten.

Deze projectoproep richt zich tot huisvestingsmaatschappijen, gemeentes of andere lokale actoren. We willen ook graag samenwerken met studie- en ontwerpbureaus én buurt- en wijkorganisaties die werken met kinderen en jongeren.

We zijn dus op zoek naar een lopend of gepland proces in 2021 in een buurt of wijk met een groot aandeel sociale huisvesting.

WANNEER KOMT UW PROJECT IN AANMERKING?

 • Het project staat bij voorkeur nog in de beginfase. Dit kan bijvoorbeeld in de fase van de projectdefinitie, fase van ontwerpend onderzoek, fase van voorontwerp… De échte beleidsbeslissingen zijn nog niet genomen.
 • Ons inspraaktraject van 3 inspraaksessies moet in 2021 afgerond kunnen worden. Het ontwerpproces zelf kan natuurlijk nog langer doorlopen, maar idealiter is er eind 2021 een eerste formeel beslissingsmoment (bijv. vaststelling van de voorstudie, voorontwerp, princiepsbeslissing…).
 • De ontwerpers kunnen tijdens één of meerdere inspraaksessies aanwezig zijn.
 • U kan de meest relevante (beleids)actoren en/of ontwerpers bijeenbrengen op een bijeenkomst waarop de resultaten van het inspraaktraject besproken worden.
 • We willen inspelen op sociale huisvestingsprojecten waar veranderingen gepland staan (projecten met buurt- of wijkvernieuwing).
 • Nieuwe projecten komen ook in aanmerking voor bijvoorbeeld het opstellen van een projectdefinitie.
 • We streven een diversiteit na in type sociale huisvesting: appartementen, hoogbouw, tuinwijk, rijwoningen, verkaveling met uniforme bungalowwoningen of het experimenteren met nieuwe woontypologieën…
 • Neem zeker contact op met Kind & Samenleving indien u twijfelt of het project geschikt is. Samen met u kunnen we de thema's, het projectgebied, de timing en de doelgroepen aflijnen.

AANPAK TRAJECT

Kind & Samenleving biedt, vanuit haar ervaring en met de steun van de Vlaamse overheid, een begeleidings- en inspraaktraject aan in 5 sociale woonwijken. Vanuit onze expertise over kindvriendelijke publieke ruimte en de inspraak met kinderen en jongeren stellen we volgend traject voor.

1. Een startmoment en terreinbezoek met stuurgroep.

Hierin leggen we de focus en thema’s van het inspraaktraject vast. We bespreken de inhoudelijke thema’s die meegenomen worden naar de verschillende sessies. We mikken op het divers samenstellen van de stuurgroep met de bedoeling om verschillende inzichten te kunnen integreren in het inspraaktraject.

Mogelijke samenstelling: gemeente en stadsdiensten (van jeugddienst tot dienst ruimtelijke ordening) ontwerper, sociale huisvestingsmaatschappij, sociaal werkers.

2. Drie verdiepende inspraaksessies met een vaste groep kinderen/tieners.

K&S bereidt de sessies voor, voert ze uit en verwerkt alle gegevens. Voor het uitwerken van de inspraaksessies maken we gebruik van de expertise die we hebben opgebouwd in andere ruimteprojecten en maken we gebruik van de onderzoeksresultaten van het BLOK-onderzoek van de Hoge School Gent .

We nodigen de ontwerpers tevens graag uit om aanwezig te zijn op de verschillende sessies. Op deze manier kunnen de inzichten van de kinderen en tieners efficiënt worden meegenomen.

Onze basisaanpak voor de drie sessies.

Sessie 1: We onderzoeken de relatie tussen publieke & semipublieke ruimte en samenlevingsvraagstukken (thema’s als toegankelijkheid, voorzieningen, veiligheid, ontmoeting, spel en vrije tijd…kunnen besproken worden).

Sessie 2: Samen met de kinderen/tieners bespreken we ontwerpvoorstellen. Dit kan op een voorzet van de ontwerper. De ontwerpvoorstellen worden door K&S vertaald naar de leefwereld van kinderen/tieners. Ontwerpvoorstellen worden besproken, verfijnd en er kan samen ontworpen worden.

Sessie 3: We organiseren een toonmoment (ter plaatse) waarbij we de resultaten van de inspraaksessies tonen aan andere kinderen en buurtbewoners en deze met hen bespreken en verfijnen.

3. Formuleren van aanbevelingen 

Op basis van het inspraaktraject ontwikkelen we aanbevelingen om het project verder kindgerichter te ontwikkelen.

4. Een tweede stuurgroep. 

We bespreking de resultaten tijdens een workshop met verschillende diensten, sociale huisvestingsmaatschappij(en) en andere actoren. Tijdens deze workshop leggen we ook de link naar intergenerationaliteit en andere doelgroepen.

Noot:

Voor het inspraaktraject volgende we de coronamaatregelen verder op. Afhankelijk van de codes die gelden in het onderwijs, jeugdwerk en welzijnswerk passen we ons inspraaktraject aan.

PRAKTISCH

Budget

Deze trajecten worden voor het overgrote deel gefinancierd door de Vlaamse overheid, afdeling jeugd. We vragen aan de indieners een bijkomende vergoeding om het project volledig te kunnen uitvoeren.

Voor het volledige traject (workshops, inspraaksessies, synthese, aanbevelingen, presentatie) hanteren we verschillende prijzen, naargelang de grootte van de gemeente:

 • 4000 euro voor een centrumstad
 • 2500 euro voor een middelgrote stad of gemeente (niet-centrumstad met meer dan 14 000 inwoners)
 • 1500 euro voor een kleine gemeente (< 14 000 inwoners)
 • Wilt u indienen als jeugdwerkorganisatie of welzijnsorganisatie, neem dan contact met ons op.

  Keuze en selectiecriteria

  Wij selecteren 5 projecten die sterk zijn, maar ook complementair t.a.v. elkaar (bijv. verschillende types projecten, verschillende types indieners, provinciale spreiding…).

  Belangrijke selectiecriteria zijn:

  1. Een duidelijke indiener en contactpersoon. Een hecht samenwerkingsverband wordt sterk gewaardeerd. Deze oproep is in eerste instantie gericht naar steden en gemeenten, huisvestingsmaatschappijen, organisaties die werkzaam zijn in sociale huisvestingswijken en studiebureaus.

  2.Het samenbrengen van kinderen en jongeren. In alle gevallen moet u kunnen aantonen dat u een voldoende grote en relevante groep kinderen/tieners kunt bijeenbrengen voor de inspraaksessies. De indiener zorgt voor een vaste groep van min. 10 en max. 20 kinderen of tieners tussen 10 en 16 jaar die drie keer minstens twee uur lang kunnen samenkomen,

  Het kan gaan om een groep kinderen of tieners uit een jeugd(welzijns)werking. Maar net zo kan het project doorgaan op een basisschool in de wijk.

  Indienende gemeenten voegen bij hun dossier een princiepsverklaring van de organisatie (bijv. school, jeugdwelzijnswerk, jeugdwerk, meisjeswerking) waarmee ze samenwerkt. Die princiepsverklaring toont het engagement van die organisaties om in 2021 een vaste groep van min. 10 en max. 20 kinderen of tieners samen te brengen in 3 inspraaksessies die 2 uur duren.

  3.Een duidelijke motivatie en inhoudelijk project waarbij we met dit traject een meerwaarde kunnen brengen. Is het project relevant voor de jeugd? Kan er ingespeeld worden op de ontwikkeling van een projectdefinitie of ontwerpoplossingen? In welke fase wordt dit traject best geïntegreerd?

  4.Een duidelijk voorstel van timing. De inspraaksessies kunnen gepland worden in de periode februari-november 2021. Afhankelijk van het type project kunnen de inspraaksessies al dan niet verder uit elkaar liggen.

  Timing voor indiening dossier

  Het inspraaktraject moet worden afgerond in 2021. Dit kan een deelfase zijn in een langer en omvattender ontwerpproces. Ons projectverloop ziet er als volgt uit:

  • Lancering oproep: december 2020
  • Dossier kan ingediend worden tot en met 11 februari 2021 - Oproep afgesloten
  • Voor het indienen van het dossier moet gebruikt worden gemaakt van het invulformulier.  Een ingevulde pdf versie dient gemaild te worden naar info@k-s.be
  • Bekendmaking: 23 februari 2021

  Voor meer informatie contacteer: Francis Vaningelgem - fvaningelgem@k-s.be - 0487 023 336 of Wouter Vanderstede - wvanderstede@k-s.be -0487 023 216

  WAT DAARNA?

  Na de inspraaktrajecten ontwikkelt K&S een publicatie met hierin de overkoepelende resultaten van de verschillende trajecten. Hieraan wordt ook een inspiratiedag gekoppeld, waarmee K&S de inzichten wil verspreiden naar andere projecten en een bijdrage wil leveren aan de debatten met betrekking tot kindvriendelijke sociale huisvesting op Vlaams niveau. (Onder voorbehoud van goedkeuring van subsidie van Vlaamse overheid).