LEIDRAAD

1.

Kies duidelijke uitgangspunten 

Hoe duidelijker je uitgangspunt, hoe vlotter het zal verlopen om je inspraaksessie op te bouwen. Hieronder alvast enkele uitgangspunten.

Uitgangspunt 1. Beleving & betekenis.

Ik wil meer te weten komen over beleving & betekenis van specifieke thema’s of ruimten. Ik wil eerder een analyse maken. En ik wil weten hoe kinderen en jongeren denken over specifieke onderwerpen. Ik wil weten wat er leeft bij kinderen en jongeren.

Uitgangspunt 2. Oplossingen & acties.

Ik wil samen met kinderen en jongeren oplossingen uitwerken, toetsen of voorstellen. Ik wil samen iets tekenen, bouwen en/of actie ondernemen.

Uitgangspunt 3. Informeren.

Als alles al is beslist en je wil kinderen en jongeren informeren over de genomen beslissing. Je wil laten zien wat de resultaten zijn van de vorige inspraakacties. Je wil je traject afsluiten met de conclusies.

2.

Inzicht krijgen in de leefwereld van kinderen en jongeren

Inspraak hoeft niet representatief te zijn. Je wil vooral inzichten verkrijgen over bepaalde thema’s waar kinderen en jongeren kennis over hebben. Je kan inspraakmomenten dan opvatten als werkmomenten om je eigen perspectief en het thema te verruimen. Bekijk inspraak als workshop waarbij je door dialoog de leefwereld van kinderen en jongeren beter begrijpt.

Natuurlijk wil je soms heel veel kinderen en jongeren bevragen of hun mening leren kennen. Dat kan en hou in het achterhoofd dat het dan vooral over consulteren gaat. Wil je nog een stap verder gaan en representativiteit nastreven, zorg dan voor een goede ondersteuning via onderzoekers die gespecialiseerd zijn in verzamelen en analyseren van de juiste hoeveelheid representatieve data.

3. 

Zorg voor een eerlijke basishouding tijdens de bevraging

  Biedt Houvast, verzorg je introductie en maak afspraken.

  Betrek (alle) kinderen en breng variatie in de methodieken.

  Dialogeer en toon dat je luistert.

  Heb aandacht voor moeilijke emoties.

  Doe iets met de informatie die je verkreeg.

  Zorg voor een open en tegelijkertijd terughoudende houding.

  4. 

  Terugkoppeling naar beleid is cruciaal

  Inspraak zonder gevolg of inbedding in het lokaal of bovenlokaal beleid is natuurlijk nefast voor de relevantie van inspraak. Duidelijke afspraken vooraf over tot wat de inspraak kan leiden en wat kan meegenomen worden in de verdere beslissingen is nodig. Bepaal de cruciale momenten in het beleidsproces en speel daar met je inspraakacties op in.